Hrubá stavba domu – trvalý základ kvalitního bydlení

 Téma - Dům a hrubá stavba: Honba za tzv. „rychlým klikem“ a jejich počtem bez hlubšího obsahu informace je dnes, bohužel jak se zdá, náplní práce mnoha elektronických serverů.

Ne jinak je tomu i u některých portálů o bydlení, kde se tu objeví informace o skvělých domech ze slámy, onde zase z pet lahví či jinde jak skvěle a levně se bydlí v nástavbě vytvořené na dvoukoláku.

Tento typ informací na Cihlostavbách skutečně nečekejte. Jejich ambicí je totiž dovést budoucí stavitele rodinných domů k nejvyššímu standardu bydlení. A tím je zděný dům.

Popišme si tedy znovu nesporné výhody cihlových domů. Patří k nim vysoká pevnost a stabilita domu, nehořlavost materiálu, značná vzduchová neprůzvučnost a tím ochrana uživatele stavby proti hluku zevnitř i zvenčí, vynikající schopnost akumulace tepla bránící náhlým výkyvům teplot v interiéru, výborná propustnost vodní páry zajišťující zdravé klima pro život a v kombinaci s tepelnými izolacemi i možnost dosažení nadstandardního tepelného odporu umožňujícího výstavbu nízkoenergetických až pasivních zděných domů. To vše vede v konečném důsledku k vyšší bezpečnosti bydlení a vytvoření trvale rostoucí hodnoty domu.

Hrubá stavba a její součásti
Za základní obsah hrubé stavby jsou považovány především tyto práce a konstrukce (seřazeno dle sledu prací):

a) Zemní a výkopové práce při realizaci úprav stavebního pozemku a základových pasů

b) Provedení zemních rozvodů ležaté domovní kanalizace s jejich vyústěním nad základovou desku

c) Bednění a betonáž základových pasů

d) Betonáž roznášecí základové desky domu

e) Izolace základových pasů ( vždy s oboustranným přesahem izolace alespoň 20 cm pro napojení dalších izolací vnějších i vnitřních )

f) Vyzdění svislých nosných obvodových konstrukcí stěn a vnitřních dělících příček domu

g) Zhotovení komínových těles domu dle počtu a charakteru topných zdrojů

h) Osazení nadokenních překladů k překlenutí výplní stavebních otvorů

i) Realizace ztužujících věnců a vodorovných konstrukcí stropů

j) Realizace schodiště

k) Provedení střešní konstrukce domu, v případě šikmé střechy zhotovení krovu střechy, natlučení latí, pojistné hydroizolace a kontralatí s ukončením příslušnou střešní krytinou a instalací odvodnění

l) V případě ploché střechy je nutná kompletní realizace navržené střešní skladby

Co nás tedy při výstavbě hrubé stavby čeká, již nyní víme. Po přesném zaměření a vykolíkování pozemku geodet vynese základní výšku. Následně je stavba výškově a stranově umístěna do terénu. Pro zemní a výkopové práce je důležité stanovení výškové stavební nuly. Ta představuje úroveň hrubé podlahy prvního nadzemního podlaží domu. Pokud jsou součástí domu sklepy, pak je nutném snížit úroveň terénu až na úroveň jejich hrubé podlahy. Většina rodinných domů je u nás zakládána na základovém roštu. Ten tvoří základové pásy, na nichž budou později budovány zděné nosné i nenosné konstrukce domu. V našich klimatických podmínkách je hloubka základů nejčastěji navrhována do tzv. nezámrzné hloubky, která se běžně nachází v hloubce 80-120 cm. V jemnozrnných zeminách je to až 160 cm. K určení nezámrzné hloubky postačí zběžný geologický průzkum. Šířka základů musí respektovat navrženou šířku zdiva. Po vyhloubení základů jsou instalovány rozvody ležaté domovní kanalizace. Nad výkopy základů je přesně rozměřeno a instalováno bednění. Dnes je řešeno stále populárnějším ztraceným bedněním, které po provedení betonáže zůstává součástí základové desky.

A jak úspěšně betonovat základovou desku ? Tak o tom již příště.

Ivo Románek

Další články o tématu Dům a hrubá stavba