Realizace keramických stropů je pro rodinné domy z cihel ideálním řešením.

 

Konstrukce stropů v cihlových domech ze zdících materiálů Pórotherm je opět realizována s pomocí stropního systému Porotherm, který je tvořen cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. 

Montáž stropu začíná přesným rozměřením vzdálenosti nosníků a jejich usazením na nosné zdivo, překlady a skryté ocelové průvlaky. Minimální délka uložení nosníku je 125 mm! Nosníky Porotherm je nutné podepřít již během ukládání na zdivo pro zajištění bezpečnosti při montáži stropu a pro zamezení jejich průhybu. Mezi osazené nosníky jsou vkládány keramické stropní vložky Miako. Jejich výška může být u věnců nižší, v případě potřeby vyvázání výztuže věnce. Nízké stropní vložky jsou také použity pro realizaci konstrukčních prvků stropu, jako jsou například komínové výměny, uložení schodiště, nebo ztužující žebra.

Obvod domu je obezděn tenkou cihlou – věncovkou Porotherm, která je součástí stropního systému. Za věncovky jsou vloženy polystyrenové desky z důvodu zamezení vzniku tepelných mostů.

V celé ploše stropní desky je uložena výztuž z betonářských sítí – tzv. kari sítí. Z důvodu zvýšení únosnosti skrytého ocelového průvlaku jsou kari sítě přivařeny k jeho horní přírubě. Veškerá betonářská výztuž stropní desky musí mít zajištěné dostatečné předepsané krytí betonem.

Po položení keramických prvků stropu Miako  a vyvázání výztuže je provedena betonová zálivka po celé ploše. Tím je dosaženo zmonolitnění stropní desky. Po zatvrdnutí betonu a dosažení požadované pevnosti betonu se stává strop nosnou konstrukcí pro budoucí další výstavbu, například zděné konstrukce druhého nadzemního podlaží.

Ivo Románek