URSA PUREONE – zdravé zateplení podkroví bez stopových prvků a formaldehydu

Technologie, která nese prvky tradičních vlastností minerální izolace a zároveň se snaží přizpůsobit modernímu způsobu bydlení. To je tepelná izolace URSA PUREONE, která je díky moderní výrobní technologii zcela zbavena stopových prvků a formaldehydu.  

Zdravotně nezávadné materiály pak tvoří zdravé bydlení, které je dnes jedním ze základních požadavků stavitelů rodinných domů. 

Snaha vyhovět dnešním požadavkům konečného uživatele je pro firmy samozřejmostí. Zákazník má přece vždy pravdu. Ty tam jsou doby, kdy investora nezajímalo, z čeho firma dům postaví. Dnes je investor součástí stavebního procesu nejen v oblasti financování, ale především v oblasti výběru materiálu, který se do stavby použije. Bez-formaldehydové technologie reagují právě na tyto potřeby konečných uživatelů staveb.
Ochrana životního prostředí je otřepané klišé, které naše společnost používá v mnoha nám nepochopitelných případech. Ochrana našeho životního prostředí, prostředí, ve kterém sami žijeme, je pro nás již hmatatelnější a uchopitelnější. Chceme ho mít tedy pro sebe a své blízké co nejzdravější a co nejpříjemnější.

V dnešní době společnost vytváří více odpadu, než je schopna sama zpracovat. Naštěstí je tu stavební průmysl, který pro takový odpad našel to nejsnadnější využití – skelný střep.

Tepelná, akustická a protipožární izolace URSA je toho zdárným příkladem. Brání prostupu tepla, maximálně odolává hluku a eliminuje požární riziko staveb. Co více si přát. Navíc s novými inovativně-stavebními časy přichází společnost URSA s novým produktem URSAPUREONESF34, který má lambdu 0,034 W/m.K, produkt plně nahrazující URSAPUREONESF35 – stejná cena, ale lepší výkon. Dále má ve svém sortimentu materiál URSAPUREONESF32, který v tloušťkách 180 mm a 200 mm dosahuje součinitele prostupu tepelné vodivosti 0,031 W/m.K, nejlepší lambda v roli na trhu!

Minerální skelná izolace URSAPUREONE je neodmyslitelnou součástí konstrukce šikmých střech. Není to „jen“ výplň. Minerální skelná izolace URSAPUREONE je výplní velmi důležitou. K dosažení požadovaného, nízkonákladového či pasivně-efektivního standardu je potřeba počítat s dostatečnou tloušťkou. Správně navržená tloušťka minerální izolace jako výplně konstrukce pak minimalizuje tepelné ztráty. Důsledně aplikovaná minerálně vláknitá izolace pak zajistí správnou funkčnost celé konstrukce. V zimě se také oblékáme do několika vrstev. I vrstvená aplikace je pro minerálně vláknitou izolaci doporučována, především pro eliminaci tepelných mostů.
Za nejvyšší přednost minerálně vláknitých izolací je považována její prodyšnost. Ta se v certifikačním kódu označuje jako MU1 a znamená 100% paropropustnost. Pak případná zabudovaná vlhkost může ve střešním souvrství odcházet difuzní fólií do odvětrávané vzduchové mezery. Tím jsou pak nejlépe chráněny právě nosné prvky šikmé střechy – krokve.

Aby se i odborník lépe vpravil do systémového zateplování šikmých střech, je dobré si zopakovat pár pojmů, které tepelněizolační firmy používají.
Součinitel tepelné vodivosti λD - tzv. „lambda“, deklarovaná hodnota výrobcem λD (W/mK). Tento ukazatel je definován výrobcem a následně akreditován laboratoří. Je tedy stanoven experimentálně. Čím nižší „lambda“, tím materiál lépe izoluje.

Tepelný odpor RD –je pro minerálně vláknitý materiál v označení RD taktéž deklarovaná hodnota a to pro každou tloušťku zvlášť. Čím větší tloušťka izolace, tím většího tepelného odporu RD (m2K/W) lze dosáhnout. S tím souvisí i menší ztráty produkovaného tepla.

Tepelný odpor R - tepelně izolační vlastnost celé stavební konstrukce s jednotlivými vrstvami materiálů. Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu, pak lze stanovit tepelný odpor jednotlivých vrstev. Pro celou konstrukci je pak stanoven tepelný odpor R (m2K/W) sumarizovaným součtem těchto tepelných odporů. Čím více a čím mocnější vrstvy s velmi nízkou lambdou v konstrukci jsou, tím vyšší je hodnota tepelného odporu.

Součinitel prostupu tepla U - izolační schopnost celého souvrství konstrukce je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U (W/m2K). Jde o výpočtovou hodnotu. Čím nižší je hodnota součinitele, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla.
Jde o hodnotu, která je legislativou stanovena normativně. Vypočtenou hodnotu lze s touto legislativně stanovenou hodnotou porovnávat a také ji vlivem množství tepelné izolace v konstrukci měnit na energeticky efektivnější.

Tímto došlo k vyhranění základních pojmů tepelně izolačních parametrů, které jsou specifické pro materiál jako takový a pro celou stavební konstrukci.

V oblasti zateplování šikmých střech se pojďme zabývat správnou aplikací minerální skelné izolace URSA. V tabulce č.1 jsou hodnoty normově předepsaných součinitelů prostupu tepla.

Tabulka č. 1

Zateplujeme, abychom se ochránili před nadcházejícím letním horkem, před příští zimou a ušetřili za vytápění v letech následujících. Proto lze požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U považovat za standard současný a ne za standard budoucí. Před dvaceti lety byl tepelně technický požadavek na konstrukci šikmé střechy o čtvrtinu horší.  Časem došlo ke  zpřísnění požadavku, ale ke zvýšení  tepelně technického komfortu o 25%, to není málo. Zkusme se na to podívat právě tak.

URSAPUREONE má ve svém portfoliu tři základní rolované výrobky primárně určené pro zateplování šikmých střech. Nejvíce používaný produkt URSAPUREONEDF39, novinku roku 2017  URSAPUREONESF34 a produkt s nejlepší lambdou v roli URSAPUREONESF32.

Kolik které izolace standardně je potřeba, abychom dosáhli požadovaného, doporučeného a pasivního standardu?

Skladba od interiéru započítaná do tepelně technického výpočtu:
- sádrokartonová deska o tl. 12,5 mm
- instalační předstěna o tl. 40 mm
- parotěsná zábrana URSA SECO PRO 100
- URSA PUREONE dle tab. č.1, pod krokvemi (rošt á 400 mm)
- URSA PUREONE dle tab. č.1, pod krokvemi (krokve á 800 mm)
- kontaktní difuzně pojistná hydroizolace URSA SECO PRO 0.04

Závěrečné shrnutí je velmi prosté. Čím více zateplení je potřeba, tím by se projektanti, architekti a investoři měli poohlížet po minerálně vláknitých izolacích s nižší lambdou. Pokud chceme tepelný komfort, ale i větší užitný prostor v podkrovích musíme sáhnout pro minerálně vláknité izolace jako je novinka roku 2017 URSAPUREONESF34 nebo produkt s nejlepší lambdou v roli URSAPUREONESF32.

URSA CZ s.r.o., Ing. Marcela Bosáčková